HMR高欧姆电阻

大阻值片状电阻HMR
 
联系方式:13051939568   QQ:373923273  Emal:373923273@qq.com
|
|
|
|
|
|
 
产品搜索
 
产品型号列表:
序号   产品名称 品牌 产品型号 规格 包装数
1 HMR05JL7--110M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--110M 0805-110MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
2 HMR05JL7--120M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--120M 0805-120MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
3 HMR05JL7--130M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--130M 0805-130MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
4 HMR05JL7--150M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--150M 0805-150MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
5 HMR05JL7--160M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--160M 0805-160MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
6 HMR05JL7--180M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--180M 0805-180MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
7 HMR05JL7--200M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--200M 0805-200MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
8 HMR05JL7--220M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--220M 0805-220MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
9 HMR05JL7--240M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--240M 0805-240MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
10 HMR05JL7--270M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--270M 0805-270MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
11 HMR05JL7--300M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--300M 0805-300MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
12 HMR05JL7--330M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--330M 0805-330MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
13 HMR05JL7--360M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--360M 0805-360MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
14 HMR05JL7--390M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--390M 0805-390MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000
15 HMR05JL7--430M
高阻值电阻
Viking HMR05JL7--430M 0805-430MΩ-5%-500PPM/℃-1/8W 5000

总计  50  条    共  4  页    第 1 页     首页  上一页  下一页  尾页 
友情连接: 速通门  光颉柱状电阻  光颉功率电阻  小贾电阻元器件  HMR高阻值电阻  威世柱状电阻  大毅合金电阻  光颉高压电阻  光颉MFD精密电阻  四端子电阻  大功率薄膜电阻  100W功率电阻 
热线电话: 13051939568 QQ:373923273 Emal:373923273@qq.com
COPYRIGHT@2003-2021 HMR.5ccic.com 京ICP备11040779号-6
运行时间:94.727毫秒